15.12.06

 

Duongaja Tago

Esperanto-tagoOkaze de la Tago de Esperanto, kaj precize de la Tago de la Blogo en Esperanto, la hodiaŭa artikolo escepte publikiĝas dulingve. Normale, la tekstoj en la hispana aperas nur en mia alia blogo.

Hodiaŭ, 15-an de decembro, devus esti gaja tago por la esperantistoj, konsiderante la celebradon de la Tago de Esperanto, tradicie kiel Tago de la Libro en Esperanto kaj ĉijare ankaŭ kiel Tago de la Blogo en Esperanto. Sed restas amara postgusto, ĉar ĝuste hodiaŭ ĉijare, se neniu tion malhelpas kaj ne okazas miraklo, estos la lasta tago de la elsendoj de Radio Polonia en Esperanto. Kvankam ekzistas pluraj aliaj radiostacioj disaŭdigantaj en Esperanto, kiel Radio Ĉinio, Radio Vatikano, la RAI, Radio Havano-Kubo , kaj kelkcento da lokaj kaj alternativaj stacioj, la elsendoj de Radio Polonia estas simbolo, pro ĝia frekvenco, la kvalito de ĝiaj servoj, la alta kultura enhavo, la lingva nivelo kaj la ligo al Pollando al Esperanto: saman tagon kiel hodiaŭ antaŭ 147 jaroj naskiĝis en Bialistoko la iniciatinto de Esperanto, D-ro Zamenhof.

Malfeliĉe, kiel mi diris, la elsendoj de Radio Polujo ĉesos hodiaŭ se ne okazas miraklo, kaj tion ĉi mi ripetas, se konsideri ke la nunajn regantojn de Polujo nur tiuj ĉi diaj intervenoj povas halti. Malgraŭ la vasta internacia kampanjo, en kiu mi mem partoprenis, por peti ke oni modifu la decidon, ŝajne pezas pli la ideologiaj kialoj por la fermo. Eĉ se komence oni defendis organizajn kaj ekonomiajn kialojn, aspektas evidente ke la ĉefa motivo estas politika. Eble pro malŝato al ĉiu universalista tedenco, kaj, mi suspektas, pro tiu kontraŭsemida nuanco ke jam en la pasinto manifestiĝis en diversaj polaj aŭtoritatoj rilate al Esperanto. (Mi skribis tiun ĉi frazon hieraŭ, kiam mi pretigis la malneton de tiu ĉi artikolo: hodiaŭ oni povas konfirmi ke tiu ĉi motivo ne estas fremda al tiu decido; kiel reliefigas en sia hodiaŭa eldono unu el la plej gravaj polaj ĵurnaloj, Gazeta Wyborcza, la vicdirektoro de Radio Polonia klarigas ke estas vere ke Zamenhof estis pola, “sed de juda origino”)

Oni anoncis ke plu konserviĝos diversaj elsendoj por la reto, sub la formo de podkasto. Nu, io estas io, sed tio ne estas komparebla.

Kaj mi per tio ne deziras disdegni la podkastojn, ĉar fakte ekzistas pluraj tre interesaj, ankaŭ en Esperanto. Jen ligoj al kelkaj el ili: Ĉi Tie Nun, esPodkasto, Radio VerdaVarsovia Vento. Mi volas reliefigi la podkaston de brazilano nun loĝanta en Madrido, Roger Borges (kaj ankaŭ tie ĉi)

Sed temas pri du tute apartaj komunikiloj, kaj mi timas ke nenio plenigos la vakuon lasitan de la superbaj profesiuloj de Radio Polonia en Esperanto. Sed, ja la damaĝo estas plia por ili: se la fratoj Kaczyński ne deziras ke ni sciu pri iliaj iniciatoj kaj iliaj deflankiĝoj, ili agis bone. ni restos kun Wisława Szymborska, kaj klopodos forgesi ke la kompatindaj poloj estas nun regataj de bando de ŝovinistaj fiuloj.

Dume, ni plu aŭskultos la arĥivojn de la elsendoj en Esperanto-Radio-Arkivo. Ĝi estas vera plezuro.

Jornada alegre a medias

Hoy día 15 de diciembre debería ser un día feliz para los hablantes de esperanto, ya que se celebra el Día del Esperanto, tradicionalmente como Día del Libro en Esperanto y este año también como Día del Blog en Esperanto. Pero nos queda un regusto amargo, porque este año, hoy, si nada lo remedia y no se produce un milagro, es el último día de las emisiones de Radio Polonia, en el idioma esperanto. Aunque hay más emisoras que difunden en esperanto, como Radio China, Radio Vaticano, la RAI, Radio Habana y unas cuantas decenas de emisoras locales y alternativas, la emisión de Radio Polonia es un símbolo, por su frecuencia, la calidad de sus servicios, el elevado contenido cultural, el nivel lingüístico, y la ligazón de Polonia con el esperanto: en la ciudad ahora polaca de Bialistok nacía hoy hace 147 años el iniciador del esperanto, el Dr. Zamenhof.

Desgraciadamente, como decía, las emisiones de Radio Polonia cesarán hoy, si no hay un milagro, y esto último lo repito, dado que a los actuales gobernantes de Polonia, sólo este tipo de intervenciones divinas les puede parar. A pesar de la vasta campaña internacional, en la que yo mismo he participado, para solicitar que se modificara esa decisión, parece ser que pesan más las razones ideológicas para este cierre. Aunque en un primer momento se adujeron razones organizativas y económicas, parece evidente que el motivo principal es político. Quizás por aversión a cualquier veleidad universalista, o, no lo descarto, un cierto matiz antisemita que ya en ocasiones anteriores se había manifestado en las relaciones de algunas autoridades polacas con el esperanto (Escribí esta frase ayer, cuando preparaba el borrador de este artículo: hoy puedo confirmar que este motivo no es ajeno a la decisión; como recoge en su edición de hoy uno de los más importantes diarios polacos, Gazeta Wyborcza, el subdirector de Radio Polonia aclara que es verdad que Zamenhof era polaco, “pero de origen judío”)

Se ha anunciado que se van a mantener ciertas emisiones, sólo para la Red, en forma de podcast. Bueno, menos da una piedra, pero no es comparable.

Y no por despreciar los podcast, ya que los hay muy buenos, también en esperanto. Aquí hay enlaces a varios de ellos Ĉi Tie Nun, esPodkasto, Radio Verda o Varsovia Vento. Quiero destacar especialmente el de un brasileño, que vive actualmente en Madrid, Roger Borges (y también aquí)

Pero es que son dos medios de comunicación diferentes, y me temo que nada llenará el vacío que dejan los magníficos profesionales de Radio Polonia en Esperanto. Ahora, que ellos se lo pierden: si los hermanos Kaczyński no quieren que fuera sepamos sus iniciativas y sus desvaríos, han hecho bien. Nos quedaremos con Wisława Szymborska, y trataremos de olvidar que ahora los pobres polacos están gobernados por una panda de chovinistas rastreros.

Y mientras tanto, seguiremos escuchando los archivos de las emisiones en Esperanto-Radio-Arkivo. Es un auténtico placer.


Bookmark and Share
Komentoj: Publicar un comentario / Mi tre dankas viajn komentojn
<< Reiri en la blogejon.